Tietosuojaselosteet

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Terveysklinikka Rytmi

Yhteystiedot

Vanha Kirkkotie 17-19

33300 Tampere

044 3778157

terveysklinikkarytmi@gmail.com

Yhteyshenkilö

Katriina Slotte

Rekisterin nimi

Terveysklinikka Rytmin asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- terveydenhuoltolaki,

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään Terveysklinikka Rytmin ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat,
säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Potilastietoja säilytetään lain määräämien säilytysaikojen mukaisesti.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja
luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Terveysklinikka Rytmin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Manuaalista rekisteriä säilytetään Terveysklinikka Rytmin lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.


AJANVARAUSREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Terveysklinikka Rytmi

Yhteystiedot

Vanha Kirkkotie 17-19

33300 Tampere

044 3778157

terveysklinikkarytmi@gmail.com

Yhteyshenkilö

Katriina Slotte

Rekisterin nimi

Terveysklinikka Rytmin ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi. Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset. Rekisterin tiedot liitetään Terveysklinikka Rytmin asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy tai muita varaukseen liittyviä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteri yhdistetään Terveysklinikka Rytmin potilasrekisteriin.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Terveysklinikka Rytmin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa manuaalinen asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 24.5.2018